Vývoj softvérových riešení

Špecializujeme sa na činnosti komplexne pokrývajúce celý životný cyklus vývoja informačného systému, ako aj jeho častí. Naším cieľom je vytvárať softvérové riešenia, ktoré pokrývajú špecifické potreby zákazníkov a ich kvalita im zaručuje efektívnu a bezproblémovú prevádzku IS.

Dodávky IS pre riadenie financií

QBSW riešenia pre podporu finančného manažmentu zabezpečujú fungovanie procesov v sektore riadenia verejných financií a v riešeniach pre manažment podnikových financií. Sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou a riadením finančných prostriedkov.

Vývoj mobilných a internetových aplikácií

V QBSW, a.s. vyvíjame moderné mobilné a webové aplikácie, ktoré optimalizujú biznis procesy našich klientov. Okrem aplikácií predávaných, alebo poskytovaných na trhoch mobilných platforiem, implementujeme aj riešenia pre komerčných zákazníkov v rámci segmentu Mobile & Enterprise. Viac…>>>

IT consulting & outsourcing

Okrem dodávok komplexných informačných systémov a softvérových riešení poskytujeme aj rad odborných, poradenských a konzultačných služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií. Služby QBSW Outsourcingu umožňujú zákazníkom sústrediť sa na hlavnú
oblasť ich podnikania.

 

Dajte si business na raňajky

Odtrhnite sa od každodenného pracovného zhonu a príďte si po inovatívne myšlienky v oblasti TRENDOV MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ. Prijmite naše pozvanie na klientské business raňajky 26.10. alebo 28.10.2016  do ASTON business hotela na Bajkalskej ulici 22, v Bratislave.

Svoju účasť prosím potvrďte na: tomas.horvath@qbsw.sk alebo kristina.horvathova@qbsw.sk. Tešíme sa na Vás!

Výzva na predloženie cenovej ponuky na účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky

1. Identifikácia osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zení zákona č. 438/2015 Z. z. ( (ďalej ,,zákon o verejnom obstarávaní)

Názov spoločnosti:     QBSW, a.s.

Adresa:                       Prievozská 6, 821 09 Bratislava

IČO:                           35798297

IČ DPH:                     SK2020280724

Telefón:                      +421 2 5810 0311

Fax:                             +421 2 5810 0344

e-mail:

2. Vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup tovarov a služieb podľa § 8 ZVO pre projekt spolufinancovaný z európskych fondov.

Obstarávanie 1 (tovary):

 Základná HW infraštruktúra na úrovni servera

prvý termín dodania: do 1.2.2017

druhý termín dodania: do 30.11.2017

tretí termín dodania: do 1.1.2018

 

Základná SW infraštruktúra na úrovni servera

prvý termín dodania: do 1.2.2017

druhý termín dodania: do 30.11.2017

tretí termín dodania: do 1.1.2018

 

SW infraštruktúra na úrovni servera –

Nástroj na optické rozpoznávanie znakov

prvý termín dodania: do 1.2.2017

druhý termín dodania: do 30.11.2017

 

HW infraštruktúra na úrovni klientskych počítačov

prvý termín dodania: do 1.2.2017

druhý termín dodania: do 1.1.2018

 

SW infraštruktúra na úrovni klientskych počítačov

prvý termín dodania: do 1.2.2017

druhý termín dodania: do 1.1.2018

 

Bioinformatický systém

termín dodania: do 1.1.2018

 

Obstarávanie 2 Housing serverovej infraštruktúry (služby):

 prvý termín dodania: do 1.2.2017

druhý termín dodania: do 30.11.2017

tretí termín dodania: do 1.1.2018

Rozdelenie predmetu zákazky je možné. Jednotlivé celky môžu dodať rozdielni uchádzači.

Obstarávanie 2: „Zabezpečenie komplexných služieb realizácie verejného obstarávania a poradenstva vo verejnom obstarávaní v mene osoby podľa § 8 ZVO pre projekt spolufinancovaný z európskych fondov.“

 

3.      Rozsah predmetu zakázky:

Realizácia samostatných verejných obstarávaní postupom zadávania nadlimitných, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotu, pričom druh postupu bude zvolený s ohľadom na predmet zákazky a typ zákazky z hľadiska finančných limitov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, realizovaných podľa potreby osoby podľa § 8 ZVO. Miesto realizácie projektu: Žilina

 

4.      Určenie kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

 

5.      Spôsob predloženia ponuky:

E-mailom na adresu: ako odpoveď na výzvu na predloženie cenovej ponuky

 

6.      Miesto dodania ponuky:

QBSW, a.s. Prievozská 6, 821 09 Bratislava

 

7.      Kontaktná osoba:

Ing. Ľubica Vajsová, tel: +421 2 581 003 17, email:  

 

8.      Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Do 24.10.2016 do 16:00 hod.

 

9. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je:

  • najnižšia prieme rná cena v EUR bez DPH za dodanie predmetu zákazky (tj. za realizáciu samostatných verejných obstarávaní)
10.      Ďalšie informácie zadávateľa:

Prieskum trhu je realizovaný za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky, nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, má pre zadávateľa informatívny charakter.

V Bratislave, 01.09.2016

City Monitor + Google Glass = CityGlass

Vo viac než v 30 mestách a obciach na Slovensku, v Českej republike, či v Argentíne prináša City Monitor obyvateľom možnosť posielať hlásenia svojej samospráve. Doteraz len z mobilného telefónu. Odteraz už aj prostredníctvom Google Glass cez unikátnu aplikáciu CityGlass, ktorá rozširuje použiteľnosť riešenia na nositeľné zariadenia.

Informácia o získaní NFP

Spoločnosť QBSW, a.s. so sídlom Prievozská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 357 98 297, IČ DPH: SK2020 280 274, zapísaná v OR SR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.2575/B, získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”) na projekt s názvom Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom. Viac…>>>

Krížovky sú našou najsťahovanejšou aplikáciou

Krížovky v novinách mali vždy množstvo fanúšikov. Avšak na lúštenie našich mobilných krížoviek už nikdy nebudete potrebovať okuliare. Sú dostupné pre tablety všetkých platforiem (iOS, Android, Windows Phone) a dlhodobo patria medzi naše najsťahovanejšie mobilné aplikácie. Od ich nasadenia v januári 2013 si QBSW Krížovky našli viac 20 000 priaznivcov na slovenskom i českom mobilnom trhu.

Hľadáme

Do nášho tímu pravidelne dopĺňame nové talenty. Aj skúsených profesionálov, aj čerstvých absolventov. Ak vás láka práca v dynamickej  IT spoločnosti, pozrite si, koho práve hľadáme.

Voľné pozície

Klientske referencie

Aplikácia IncControl nám výrazne zjednodušila a sprehľadnila plánovanie, manažment a reporting aktivít spojených s kontrolami našej infraštruktúry. Zároveň nás odbremenila od papierovania a urýchlila informovanie o nedostatkoch zistených počas kontrol realizovaných našimi pracovníkmi v teréne.

Ing. Marek Budáč
vedúci oddelenie diaľkovodov – TRANSPETROL, a.s.

mConstruction Manager nám umožní lepšie a efektívnejšie riadiť proces výstavby a monitorovať pohyb jednotlivých stavbyvedúcich. Má potenciál stať sa užitočným nástrojom pre dokumentáciu plnenia úloh v teréne, kedy prostredníctvom mobilnej aplikácie bude možné odosielať dáta elektronicky bez nutnosti dodatočného papierovania.

Ing. Martin Naď
manažér pre špeciálne projekty – VÁHOSTAV – SK, a.s.

Kľúčové moduly informačného systému, ktoré pre Štátnu pokladnicu vyvíja, podporuje a rozvíja spoločnosť QBSW, a.s., výrazne prispievajú k efektívnemu poskytovaniu služieb a výkonu zodpovedností ŠP, teda najmä k manažmentu výdavkov a príjmov verejnej správy v rámci krátkodobých a strednodobých cieľov rozpočtovej politiky SR.

RNDr. Valéria Mészárosová
riaditeľka odboru Administrácia a rozvoj Informačného systému – Štátna pokladnica
English