Informácia o získaní NFP

Spoločnosť QBSW, a.s. so sídlom Prievozská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 357 98 297, IČ DPH: SK2020 280 274, zapísaná v OR SR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.2575/B, získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”) na projekt s názvom Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom.

 

Loga_QBSW-big

 

 • Názov projektu: Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom
 • Operačný program: Bratislavský kraj (ďalej len OPBK)
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja)
 • Druh projektu: dopytovo-orientovaný projekt
 • Kód ITSM projektu: 22320220107
 • Miesto realizácie: Prievozská 6, 821 09 Bratislava-Ružinov
 • Dátum začiatku realizácie projektu: september 2014
 • Dátum ukončenia realizácie projektu: február 2015
 • Poskytovateľ (Riadiaci orgán pre OPBK): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Číslo schválenej zmluvy o NFP: Z2232022010701
 • Prioritná os: 2. vedomostná ekonomika
 • Opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti
 • Názov skupiny aktivít: Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP
 • Číslo výzvy: OPBK/2013/2.2/11
 • Cieľ projektu: Vybudovanie vnútropodnikovej siete a obstaranie hardvérového a softvérové vybavenia
 • Maximálna výška NFP: 69 833,65 € bez DPH
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 54 210,00 € bez DPH
 • Stručný popis projektu: Spoločnosť QBSW, a.s.  realizuje tento projekt so zámerom vybudovať takú HW/SW infraštruktúru (vrátane vybudovania lokálnej vnútropodnikovej siete), ktorá umožní poskytovať kvalitnejšie služby  a prispeje k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov spoločnosti s týmito službami (komplexné služby v oblasti analýzy, návrhu, vývoja, dodávky, rozširovania, údržby a integrácie informačných systémov a ich častí na základe požiadaviek zákazníka)
 • Zmluva s víťazným uchádzačom
 • Dodací list
English